ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต (อ่าน 428) 24 ส.ค. 65
การอบรมการพัฒนาครูแกนนำด้วยระบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training ผ่านระบบออนไลน์(ZOOM) (อ่าน 403) 19 ส.ค. 65
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา"ป้อก้นการทุจริต"(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบปรระมาษณ 2565 (ประกวด Best Practice) (อ่าน 406) 17 ส.ค. 65
การอบรม การพัฒนาครูแกนนำด้วยกระบวนการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training ผ่านระบบออนไลน์(ZOOM) (อ่าน 457) 17 ส.ค. 65
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 430) 17 ส.ค. 65
กิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น หัวข้อ (อ่าน 425) 17 ส.ค. 65
มีมติเห็นชอบการขอเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร (อ่าน 841) 28 พ.ค. 64
สลากการกุศลโรงเรียนบ้านบึงทับแรต เพื่อสมทบทุนในการ #เทพื้นคอนกรีตสนามกีฬาอเนกประสงค์ (อ่าน 982) 30 มี.ค. 64
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. (อ่าน 992) 08 ต.ค. 63
โครงการ "เปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ" สถานืตำรวจภูธรลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร (อ่าน 940) 27 ส.ค. 63
โรงเรียนบ้านบึงทับแรต รับการติดตามการดำเนินโครงการ School-BIRD ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (อ่าน 881) 24 ส.ค. 63
วันที่ 22 สิงหาคม 2563 อบรมพัฒนาขยายผลความรู้กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม (อ่าน 878) 24 ส.ค. 63
การนิเทศติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานการศึกษาในรูปแบบภาคีเครือข่าย (อ่าน 818) 19 ส.ค. 63
อบรมพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก(CBSEL) รุ่น 4 (อ่าน 889) 19 ส.ค. 63
กดติดตามเพจของโรงเรียนบ้านบึงทับแรต เพื่อรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียนค่ะ (อ่าน 784) 15 ส.ค. 63
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (อ่าน 828) 15 ส.ค. 63
วันนี้ 31 ก.ค. 63 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (อ่าน 766) 15 ส.ค. 63