ประถมศึกษา

นางอำภวรรณ สันป่าเงิน

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2