วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
โรงเรียนบ้านบึงทับแรต  โรงเรียนมาตรฐานการศึกษาชาติ