กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสุรสิทธิ์ ศรีนาราง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 09-1836-9545
อีเมล์ : Srinarang1903@gmail.com

นางสาวพรกมล เจ๊กแจว
ครูผู้ช่วยสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวอภัสนันท์ ถิ่นทิพย์
ครูผู้ช่วยสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3