กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสุรสิทธิ์ ศรีนาราง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวพรกมล เจ๊กแจว
ครูผู้ช่วยสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวอภัสนันท์ ถิ่นทิพย์
ครูผู้ช่วยสอน