รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านบึงทับแรต

นายชโนภาส  แก้วจีน

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

นายสุรศักดิ์  ผลวิบูรณ์

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

 

นายวีระพงษ์  เกี่ยวฟั่น

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

นางอำนวย  ตะยะบุตร

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

นางอติกานต์  เฉียวกุล

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

นางสาวมินตรา  นาคทอง

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

นางสาวโสรญา  ตั่นแก้ว

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

นางสาวอำภวรรณ สันป่าเงิน

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

นายสุรสิทธิ์  ศรีนาราง

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

นางอุมาพร  สมกิจอนันต์สุข

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

นางสาววริศรา  เมืองจันทร์

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

นางสาวณัชชา  ฉัตรฉายแสง

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

นางสาวเกศรินทร์  เชื่อมดัด

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

นายธเนศร์  ช้างลอย

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

นายณัฐวุฒิ  กาหลง

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

นางสาวพรกมล  เจ๊กแจว

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

นางศิริพร  ขอนทอง

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

นางสาวอภัสนันท์  ถิ่นทิพย์

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

นางสาวธฤตวัน  บุญชู

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

นางสาวจิราพร  เรือนอินทร์

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2