กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวมินตรา นาคทอง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสุนิสา ทองโตนด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวสุภาพร เยาวะพินท์
ครูอัตราจ้าง

นายธเนศร์ ช้างลอย
ครู

นางสาวจิราพร เรือนอินทร์
ครูผู้ช่วยสอน

นางศิริพร ขอนทอง
ครูผู้ช่วยสอน