กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวณัชชา ฉัตรฉายแสง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางอุมาพร สมกิจอนันต์สุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3