กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวณัชชา ฉัตรฉายแสง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางอุมาพร สมกิจอนันต์สุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3