กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายนิพล พิณเมืองทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวณัชชา ฉัตรฉายแสง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางอุมาพร สมกิจอนันต์สุข
ครูผู้ช่วย