กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายนิพล พิณเมืองทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวณัชชา ฉัตรฉายแสง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4