กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเกศรินทร์ เชื่อมดัด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวอำภวรรณ สันป่าเงิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2