กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
       การอ่านเป็นกระบวนการพัฒนาความคิด ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สร้างเสริมประสบการณ์ และมุมมองใหม่ๆ นำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หรือเพื่อ การพักผ่อนหย่อนใจได้อีกด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กและเยาวชน ผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดในรูปแบบ ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้ห้องสมุดหรือผู้คนทั่วไปสนใจและได้เห็นความสำคัญของการอ่าน ได้ใช้ ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน  

 

 

 
   
   กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ฉบับที่ 1
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ฉบับที่ 2
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ฉบับที่ 3
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ฉบับที่ 4
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ฉบับที่ 5
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ฉบับที่ 6
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ฉบับที่ 7
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ฉบับที่ 8