คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางอติกานต์ เฉียวกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3
อีเมล์ : aeybtr@gmail.com

นางอำนวย ตะยะบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2