ปฐมวัย

นางอติกานต์ เฉียวกุล
ครูชำนาญการ

นางอำนวย ตะยะบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2