คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางอติกานต์ เฉียวกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3
อีเมล์ : aeybtr@gmail.com

นางอำนวย ตะยะบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวฐิติมา รวบรัด
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวมนต์นภา สระทองน้อย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ครูประจำชั้น อนุบาล 2