ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการบูรณาการทักษะชีวิต ปี2566
ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการบูรณาการทักษะชีวิต ปี2566-นางสาวอำภวรรณ สันป่าเงิน
ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการบูรณาการทักษะชีวิต ปี2566-นางสาวเกศรินทร์ เชื่อมดัด