ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายชโนภาส แก้วจีน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงทับแรต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :