อัตลักษณ์/เอกลัษณ์
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์   :    พอเพียง


เอกลักษณ์ : มารยาทเสริมชีวิต   ฝึกจิตด้วยดนตรี  วินัยดีต้องกีฬา