กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววริศรา เมืองจันทร์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวโสรญา ตั่นแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6