กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุรศักดิ์ ผลวิบูรณ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายณัฐวุฒิ กาหลง
ครูอัตราจ้าง