แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

แหล่งน้ำมันสิริกิต์

กระยาสารท

การกองหญ้าคา

ไม้กวาดดอกหญ้า

การเลี้ยงแพะ

ควายไทย

การเลี้ยงหมู

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง