พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อความมั่นคงสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง

2. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีภาวะผู้นำทางวิชาการสู่มาตรฐานวิชาชีพ

3. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ เสมอภาคและ
ลดความ เหลื่อมล้ำทางการศึกษา

4. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมการบูรณาการการจัดการศึกษาผ่านค่านิยมองค์กร (Teamwork) โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0

5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม


เป้าประสงค์

     1. ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคุณภาพและความสามารถในการแข่งขันมีสมรรถนะตาม หลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการสู่มาตรฐานวิชาชีพ

3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ เสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

4. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมการบูรณาการการจัดการศึกษา ผ่านค่านิยมองค์กร (Teamwork) โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0

5. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม