ภาพกิจกรรม
จัดโครงการ “อบรมการเลี้ยงปลานิลจิตรลดา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก
ตัวแทนครูโรงเรียนบ้านบึงทับแรต  เข้าร่วมโครงการ “อบรมการเลี้ยงปลานิลจิตรลดา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดย ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ร่วมกับ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 กองทัพภาคที่ 3 การอบรมในครั้งนี้ ครอบคลุมการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาน้ำจืด กระบวนการเพาะพันธุ์ และส่งเสริมสุขภาพปลา รวมไปถึงการสาธิตการเพาะฟักปลา (เก็บไข่ปลา) การทำอาหาร และวิธีอนุบาลลูกปลา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กัลย์กนิต พิสมยรมย์ จากมหาวิทยาลัยนเรศร เป็นวิทยากร ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ซึ่งโรงเรียนและหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม ได้รับมอบลูกปลานิลจิตรลดา รวมจำนวน 50,000 ตัว เพื่อนำไปขยายพันธุ์ ต่อยอด และเสริมสร้างรายได้ให้กับโครงการฟาร์มขนาดเล็ก อีกทั้งยังสามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลานิลจิตรลดาให้แก่ประชาชนในชุมชนที่สนใจในอนาคตได้อีกด้วย
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2565,11:55   อ่าน 13 ครั้ง