ภาพกิจกรรม
วันที่ 30 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
วันที่ 30 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  ตามประกาศนโยบายและจุดเน้นเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อใช้พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตนที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2566,14:24   อ่าน 47 ครั้ง