ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ชื่ออาจารย์ : นางอติกานต์ เฉียวกุล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2566,18:46  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านบึงทับแรต
ชื่ออาจารย์ : นายชโนภาส แก้วจีน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2564,18:22  อ่าน 620 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สำหรับโรงเรียนบ้านบึงทับแรต
ชื่ออาจารย์ : นายชโนภาส แก้วจีน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2564,18:16  อ่าน 634 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : website ครูช้างลอย
ชื่ออาจารย์ : นายธเนศร์ ช้างลอย
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2564,19:38  อ่าน 2370 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอำภวรรณ สันป่าเงิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2564,15:06  อ่าน 294 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สรุปโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 2563
ชื่ออาจารย์ : นายสุรศักดิ์ ผลวิบูรณ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2564,22:25  อ่าน 311 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอำภวรรณ สันป่าเงิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2564,18:15  อ่าน 332 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมงานศพ
ชื่ออาจารย์ : นายวีระพงษ์ เกี่ยวฟั่น
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2564,16:15  อ่าน 328 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมงานศพ
ชื่ออาจารย์ : นายวีระพงษ์ เกี่ยวฟั่น
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2564,16:15  อ่าน 271 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการอบรมEV3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเอมวิภา อันยงค์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2564,14:21  อ่าน 300 ครั้ง
รายละเอียด..