ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่1(1ตุลาคม2565-31 มีนาคม 2566)
ชื่ออาจารย์ : นางอติกานต์ เฉียวกุล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2566,15:33  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ฺBest Practice ประเภทครูผู้สอน สาขาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21
ชื่ออาจารย์ : นางอุมาพร สมกิจอนันต์สุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2566,11:27  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานการคัดเลือก KPPE Awards ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ชื่ออาจารย์ : นายธเนศร์ ช้างลอย
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2566,14:07  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 สาขาการจัดการเรียนรู้ปฐมวัยKPPE Awards สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางอติกานต์ เฉียวกุล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2566,15:12  อ่าน 67 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่1(1ตุลาคม2565-31 มีนาคม 2566)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอำภวรรณ สันป่าเงิน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2566,14:18  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารการประกวดผลงานการคัดเลือก KPPE Awards ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรประเภทครูผู้สอน สาขาการจัดการเรียนรู้ตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอำภวรรณ สันป่าเงิน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2566,14:12  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การบริหารการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) โดยใช้แหล่งเรียนรู้ตามบริบทพื้นที่โรงเรียนบ้านบึงทับแรต
ชื่ออาจารย์ : นายชโนภาส แก้วจีน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2566,16:05  อ่าน 88 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ชื่ออาจารย์ : นางอติกานต์ เฉียวกุล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2566,18:46  อ่าน 96 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านบึงทับแรต
ชื่ออาจารย์ : นายชโนภาส แก้วจีน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2564,18:22  อ่าน 697 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สำหรับโรงเรียนบ้านบึงทับแรต
ชื่ออาจารย์ : นายชโนภาส แก้วจีน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2564,18:16  อ่าน 714 ครั้ง
รายละเอียด..