ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ปลูกต้นกล้วยกันครับ
ชื่ออาจารย์ : นางอติกานต์ เฉียวกุล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2565,15:30  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านบึงทับแรต
ชื่ออาจารย์ : นายชโนภาส แก้วจีน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2564,18:22  อ่าน 511 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สำหรับโรงเรียนบ้านบึงทับแรต
ชื่ออาจารย์ : นายชโนภาส แก้วจีน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2564,18:16  อ่าน 523 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : website ครูช้างลอย
ชื่ออาจารย์ : นายธเนศร์ ช้างลอย
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2564,19:38  อ่าน 1766 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอำภวรรณ สันป่าเงิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2564,15:06  อ่าน 196 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สรุปโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 2563
ชื่ออาจารย์ : นายสุรศักดิ์ ผลวิบูรณ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2564,22:25  อ่าน 215 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอำภวรรณ สันป่าเงิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2564,18:15  อ่าน 228 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมงานศพ
ชื่ออาจารย์ : นายวีระพงษ์ เกี่ยวฟั่น
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2564,16:15  อ่าน 229 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมงานศพ
ชื่ออาจารย์ : นายวีระพงษ์ เกี่ยวฟั่น
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2564,16:15  อ่าน 169 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการอบรมEV3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเอมวิภา อันยงค์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2564,14:21  อ่าน 208 ครั้ง
รายละเอียด..